Kết quả tìm kiếm của bạn

Risk Disclaimer

DISCLAIMER: Futures, stocks and options trading involves substantial risk of loss and is not suitable for every investor. The valuation of futures, stocks and options may fluctuate, and, as a result, clients may lose more than their original investment. The impact of seasonal and geopolitical events is already factored into market prices. The highly leveraged nature of futures trading means that small market movements will have a great impact on your trading account and this can work against you, leading to large losses or can work for you, leading to large gains.

If the market moves against you, you may sustain a total loss greater than the amount you deposited into your account. You are responsible for all the risks and financial resources you use and for the chosen trading system. You should not engage in trading unless you fully understand the nature of the transactions you are entering into and the extent of your exposure to loss. If you do not fully understand these risks you must seek independent advice from your financial advisor.

All trading strategies are used at your own risk.

Any content on ChuNhaDat.vn should not be relied upon as advice or construed as providing recommendations of any kind. It is your responsibility to confirm and decide which trades to make. Trade only with risk capital; that is, trade with money that, if lost, will not adversely impact your lifestyle and your ability to meet your financial obligations. Past results are no indication of future performance. In no event should the content of this correspondence be construed as an express or implied promise or guarantee.

ChuNhaDat.vn is not responsible for any losses incurred as a result of using any of our trading strategies. Loss-limiting strategies such as stop loss orders may not be effective because market conditions or technological issues may make it impossible to execute such orders. Likewise, strategies using combinations of options and/or futures positions such as “spread” or “straddle” trades may be just as risky as simple long and short positions. Information provided in this correspondence is intended solely for informational purposes and is obtained from sources believed to be reliable. Information is in no way guaranteed. No guarantee of any kind is implied or possible where projections of future conditions are attempted.

Disclaimer
None of the content published on ChuNhaDat.vn constitutes a recommendation that any particular security, portfolio of securities, transaction or investment strategy is suitable for any specific person. None of the information providers or their affiliates will advise you personally concerning the nature, potential, value or suitability of any particular security, portfolio of securities, transaction, investment strategy or other matter.

Vietamese version:

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI: Giao dịch tương lai, cổ phiếu và giao dịch quyền chọn liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Việc định giá hợp đồng tương lai, cổ phiếu và quyền chọn có thể dao động, và do đó, khách hàng có thể mất nhiều hơn khoản đầu tư ban đầu. Tác động của các sự kiện theo mùa và địa chính trị đã được tính vào giá cả thị trường. Bản chất đòn bẩy cao của giao dịch tương lai có nghĩa là các biến động thị trường nhỏ sẽ có tác động lớn đến tài khoản giao dịch của bạn và điều này có thể chống lại bạn, dẫn đến thua lỗ lớn hoặc có thể làm việc cho bạn, dẫn đến lợi nhuận lớn.

Nếu thị trường chống lại bạn, bạn có thể chịu tổng thiệt hại lớn hơn số tiền bạn gửi vào tài khoản của mình. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các rủi ro và nguồn tài chính bạn sử dụng và cho hệ thống giao dịch được chọn. Bạn không nên tham gia giao dịch trừ khi bạn hiểu đầy đủ bản chất của các giao dịch bạn đang tham gia và mức độ tiếp xúc với thua lỗ. Nếu bạn không hiểu đầy đủ những rủi ro này, bạn phải tìm kiếm lời khuyên độc lập từ cố vấn tài chính của bạn.

Tất cả các chiến lược giao dịch được sử dụng có nguy cơ của riêng bạn.

Bất kỳ nội dung nào trên ChuNhaDat.vn không nên được dựa trên tư vấn hoặc được hiểu là cung cấp các khuyến nghị dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn có trách nhiệm xác nhận và quyết định giao dịch nào sẽ được thực hiện. Chỉ giao dịch với vốn rủi ro; nghĩa là, giao dịch bằng tiền mà nếu bị mất sẽ không ảnh hưởng xấu đến lối sống và khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của bạn. Kết quả trong quá khứ không là chỉ số cho hiệu suất trong tương lai. Trong mọi trường hợp, nội dung của thư này sẽ được hiểu là một lời hứa hoặc bảo đảm rõ ràng hoặc ngụ ý.

ChuNhaDat.vn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do sử dụng bất kỳ chiến lược giao dịch nào của chúng tôi. Các chiến lược hạn chế tổn thất như lệnh dừng lỗ có thể không hiệu quả vì điều kiện thị trường hoặc các vấn đề công nghệ có thể khiến cho việc thực hiện các lệnh đó không thể thực hiện được. Tương tự như vậy, các chiến lược sử dụng kết hợp các tùy chọn và / hoặc các vị trí tương lai, chẳng hạn như rải rác, hoặc giao dịch trực tuyến, có thể rủi ro như các vị trí dài và ngắn đơn giản. Thông tin được cung cấp trong thư này chỉ nhằm mục đích thông tin và được lấy từ các nguồn được cho là đáng tin cậy. Thông tin là không có cách nào bảo đảm. Không có sự đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào được ngụ ý hoặc có thể xảy ra khi dự đoán các điều kiện trong tương lai.

Khước từ
Không có nội dung nào được công bố trên ChuNhaDat.vn tạo thành một khuyến nghị rằng bất kỳ bảo mật, danh mục đầu tư chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào đều phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào. Không ai trong số các nhà cung cấp thông tin hoặc chi nhánh của họ sẽ tư vấn cho bạn về bản chất, tiềm năng, giá trị hoặc sự phù hợp của bất kỳ bảo mật cụ thể nào, danh mục đầu tư chứng khoán, giao dịch, chiến lược đầu tư hoặc vấn đề khác.

So sánh các bảng liệt kê